Relacja z Walnego Zebrania

10 maja 2016r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół. Zgodnie z porządkiem obrad jako pierwsza głos zabrała Alicja Morze – Prezes Stowarzyszenia i omówiła działania podjęte przez Stowarzyszenie w 2015 roku. Następnie Agnieszka Bartosiewicz – wiceprezes Stowarzyszenia, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Uczestnicy zebrania jednogłośnie udzieli absolutorium wszystkim członkom Zarządu oraz zatwierdzili sprawozdanie z działalności za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Podczas zebrania wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Ponownie do Zarządu zostały wybrane:

•Alicja Morze – Prezes Zarządu
•Agnieszka Bartosiewicz – Wiceprezes Zarządu
•Maria Golańska-Zabost – Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponownie: Iwonna Kamińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Bożena Staniek – Zastępca Przewodniczącej i Kazimierz Kondek – Sekretarz.

Spotkanie było okazją do dyskusji zarówno na temat bieżących spraw Stowarzyszenia jak i działań jakie można byłoby podjąć w przyszłości w celu zwiększania świadomości na temat choroby wśród opinii publicznej.