Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
OSÓB Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM I ICH PRZYJACIÓŁ
tekst jednolity
ustalony na dzień 10 maja 2016r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) („Prawo o stowarzyszeniach”), niniejszego statutu nosi nazwę POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM I ICH PRZYJACIÓŁ, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Stowarzyszenie Nadciśnienia Płucnego”

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Bydgoszcz.
3. Dla realizacji celów statutowych, o których mowa w § 5, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
1) osoby z nadciśnieniem płucnym,
2) rodziców dzieci cierpiących na nadciśnienie płucne,
3) osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia,
4) osoby pracujące na rzecz chorych,
5) osoby w wieku do 16 lat mogą za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednakże osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego ani prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków. 3. Stowarzyszenie może współdziałać i łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną określoną w statucie.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może prowadzić działalność gospodarczą i obejmować udziały w spółkach prawa handlowego.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaków i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie może podjąć działania w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 z dnia 2014.08.25 z ew. późn. zm.) („Prawo o OPP”).

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) poprawa sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób chorych na nadciśnienie płucne oraz uczestniczenie w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) edukacji społeczeństwa na temat nadciśnienia płucnego,
c) działalności charytatywnej,
2) zjednoczenie osób chorych na nadciśnienie płucne,
3) ochrona praw zrzeszonych w nim członków,
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób z nadciśnieniem płucnym wobec władz państwowych i samorządowych oraz sądów i innych instytucji,
5) współpraca z Ministrem Zdrowia, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami w celu wypracowania najlepszego modelu lecznictwa nadciśnienia płucnego, poziomu i dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz cen leków, a także modelu wspierania osób z tą chorobą i ich najbliższych,
6) organizowanie i prowadzenie edukacji na temat nadciśnienia płucnego wśród chorych, pracowników służby zdrowia jak i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o nadciśnieniu płucnym, jego skutków oraz jego diagnozowania i leczenia,
7) czynna współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi podobne cele statutowe,
8) wspieranie i rozwój krajowej i międzynarodowej wymiany poglądów w sprawach będących obszarem działań Stowarzyszenia,
9) wspieranie i promowanie nowoczesnych metod leczenia,
10) wspieranie lokalnych inicjatyw członków,
11) integracja środowiska osób z nadciśnieniem płucnym i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi poprzez:
1) zrzeszanie osób z nadciśnieniem płucnym oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym i turystycznym,
2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej o celach Stowarzyszenia oraz wiedzy na temat nadciśnienia płucnego poprzez działalność organizacyjną, informacyjno-uświadamiającą, promocyjną i szkoleniową przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
3) inspirowanie podejmowania tematyki opieki i lecznictwa nadciśnienia płucnego przez Sejm RP /Senat RP, Rząd RP, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, a także inne urzędy, organy, instytucje oraz lokalne organy administracji państwowej i samorządowej,
4) budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób z nadciśnieniem płucnym i różnymi schorzeniami neurologicznymi,
5) udział w spotkaniach, konferencjach, o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
6) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów, wczasów i innych wyjazdów,
7) podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia,
8) wspieranie i współuczestniczenie w badaniach naukowych,
9) organizowanie i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej itp.,
10) kontaktowanie ze sobą członków zamieszkałych w niewielkich odległościach oraz organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
11) organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, zwłaszcza lokalnych placówek służby ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, w tym cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków beneficjentów,
3) członków wspierających,
4) członków honorowych.
2. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi listę członków Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna pragnąca wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i będzie przestrzegała obowiązujących postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej (w formie pisemnej lub elektronicznej, zgodnej ze wzorem ustalonym przez Zarząd) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Status członka beneficjenta nabywa osoba, która uprzednio była zrzeszona w Stowarzyszeniu jako jego członek zwyczajny, ale ze względu na zły stan zdrowia nie może w sposób aktywny brać udziału w pracach Stowarzyszenia. Status ten uzyskuje się w drodze uchwały Zarządu, przy czym Zarząd może podjąć taką uchwałę:
a) na wniosek członka, którego uchwała ma dotyczyć;
b) z własnej inicjatywy – w przypadku stwierdzenia uwarunkowanej złym stanem zdrowia członka długotrwałej lub stałej niemożności uczestniczenia przez tego członka w pracach Stowarzyszenia, przy czym w takiej sytuacji uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że członek Stowarzyszenia, którego uchwała dotyczy, nie sprzeciwi się jej podjęciu w terminie 30 dni od daty doręczenia mu pisemnego odpisu uchwały.
4. Sprzeciw członka, o którym mowa w ust. 3 pkt b) powyżej może zostać dokonany w jakiejkolwiek formie. W przypadku złożenia sprzeciwu w formie ustnej – przez osobę przyjmującą sprzeciw zostanie sporządzona, w celach dowodowych, notatka w formie pisemnej.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia, deklaruje składkę członkowską, pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, oraz wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz innych formach działania służących realizacji celów statutowych,
5) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu oraz zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych przyjętych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
4) przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
3. Członkowie beneficjenci zwolnieni są z obowiązków członkowskich, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Członkom beneficjentom przysługują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem prawa biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

1. Utrata członkostwa następuje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia.
2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres 6 miesięcy, mimo pisemnego wezwania do ich uregulowania,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
5) wykluczenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jak członka, lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
3. Wykluczony członek ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwołanym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia jest wspólna i trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków zwyczajnych na Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej. Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują uchwały w obecności co najmniej połowy składu osobowego.
4. Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci członka władz Stowarzyszenia,
2) pozbawienie członkostwa Stowarzyszenia,
3) niewykonywania obowiązków wynikających z mandatu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
4) utraty praw obywatelskich,
5) rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu,
6) odwołania z funkcji członka władz,
7) rezygnacji z mandatu,
5. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów wg. kolejności uzyskanych głosów. Natomiast w przypadku braku w/w kandydatów – Zarząd zobowiązany jest do zwołania, w terminie 14 dni Walnego Zebrania Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, beneficjenci (z uwzględnieniem uwag zawartych w §12 ust.4),
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz dwóch członków.
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków, na czas trwania Walnego Zebrania Członków.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.
8. Zmiany w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wymagają bezwzględnej większości głosów.
9. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Dopuszcza się formę zwołania Walnego Zebrania Członków drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że Członek Stowarzyszenia podał Zarządowi Stowarzyszenia adres e-mailowy i wyraził na piśmie zgodę na taką formę zawiadomienia.

§ 17

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalenie planu działalności oraz budżetu,
8) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie 2 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w §18 ust.1 pkt 2) i 3) powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd Stowarzyszenia

§ 19

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 Członków Zarządu w tym:
a) Prezesa Zarządu,
b) Wiceprezesa Zarządu,
c) Skarbnika,
d) pozostałych Członków.
3. Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania Członków dokonującego wyborów Zarządu.
4. W przypadku zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, Zarząd o zmianach zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich dokonania. Dopuszcza się formę powiadomienia Członków Walnego Zebrania Członków drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Członek Stowarzyszenia podał Zarządowi Stowarzyszenia adres e-mailowy i wyraził na piśmie zgodę na taką formę zawiadomienia.
5. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.
7. Zarząd może zatrudniać pracowników do obsługi finansowo księgowej, prawnej i administracyjnej oraz do prowadzenia innych spraw Stowarzyszenia.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku obrotowym Stowarzyszenia.
1) posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes, a w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad,
2) posiedzenie może być również zwołane na pisemny, uzasadniony wniosek jednego z członków Zarządu,
3) Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia,
4) w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.
2. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
4. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
1) numer kolejny i datę posiedzenia,
2) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek posiedzenia,
4) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania.
5. Podpisane protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.
6. Zarząd może podejmować uchwały za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w ten sposób utrwalane są następnie na piśmie, podpisywane przez członków Zarządu i dołączane do Księgi Uchwał Zarządu.

§ 21

1. Do zakresu kompetencji i zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5) opracowanie projektów planów pracy oraz ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
6) przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków rocznego sprawozdania finansowego,
7) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania Członków oraz realizowanie jego uchwał i wytycznych,
8) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
10) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, zawierania umów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
13) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,
14) rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia,
15) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków zwykłych, członków beneficjentów i członków wspierających, skreślania i wykluczania członków z szeregów Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia, w tym działalności Zarządu,
2) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz zaleceniami pokontrolnych,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz do roku i są protokołowane zgodnie z jej Regulaminem.
8. Kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia, w tym działalności Zarządu odbywa się, co najmniej raz w roku.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje, subwencje, granty, darowizny, spadki i zapisy,
3) dochód z działalności statutowej,
4) dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej,
5) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
6) uzyskane środki pozabudżetowe z kraju i z zagranicy,
7) dotacji i ofiarności publicznej.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz decyzje Zarządu Stowarzyszenia.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
7. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Działalność gospodarcza

§ 24

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w każdej, prawem dozwolonej formie i może być prowadzona, jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, podejmując ją samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami, w rozmiarach odpowiadających realizacji celów statutowych.
3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
4. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy zlecenia i o dzieło.
Składanie oświadczeń, zwrot kosztów

§ 25

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy w tym przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz Prawa o OPP.